Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

altHội có tên: HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Association of Certified Public Accountants

Hội viên VACPA bao gồm tất cả người có Chứng chỉ kiểm toán viên (VACPA hiện có 1300 Hội viên)

Tên viết tắt : VACPA

Phương châm hoạt động của Hội là: VACPA – ĐỘC LẬP – TRUNG THỰC – MINH BẠCH

Nguyên tắc tổ chức:

Hội được tổ chức theo nguyên tắc tập trung từ Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp đến từng Hội viên, gồm:

  • Đại hội đại biểu toàn quốc 4-5 năm một lần;
  • Ban Chấp hành;
  • Ban Thường trực;
  • Ban Kiểm tra;
  • Các Ban chuyên môn gồm : Ban Đào tạo, Ban Tư vấn, Ban Kiếm soát chất lượng, Ban Đối ngoại, Ban Hội viên và Ban Chuẩn mực kiểm toán;
  • Trung tâm nghiên cứu và tư vấn kiểm toán viên;
  • Văn phòng Hội tại Hà Nội và Văn phòng Hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp của những người có Chứng chỉ kiểm toán viên độc lập (CPA VN) và các doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết các cá nhân và doanh nghiệp cùng nghề kiểm toán; duy trì, phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề; chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán; giữ gìn uy tín và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; không ngừng gia tăng giá trị hội viên để trở thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp được khu vực và quốc tế thừa nhận, nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và tổ chức theo qui định của pháp luật.

Sau 6 năm hoạt động (2005-2011), VACPA đã từng bước đạt được các mục đích đã đề ra như không ngừng gia tăng số lượng và chất lượng hội viên, tạo lập được niềm tin của Hội viên và các công ty kiểm toán, được nhà nước tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách (như trực tiếp soạn thảo chuẩn mực kiểm toán, tài liệu chuyên môn, tham gia soạn thảo văn bản pháp luật…) và đặc biệt được cộng đồng quốc tế chính thức thừa nhận (được kết nạp làm thành viên chính thức của Hiệp hội kế toán Châu Á – Thái Bình Dương (CAPA) từ tháng 6/2010), các tổ chức nghề nghiệp quốc tế danh tiếng như ACCA, CPA Aus, ICPAS, ICAEW, ICAA, CIMA, NIA, IMA, ICAI…đánh giá cao và đặt quan hệ hợp tác…)

Hội viên

Là công dân Việt Nam có chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam.

Doanh nghiệp kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam.

Người có chứng chỉ Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán muốn gia nhập Hội phải làm đơn xin gia nhập.

Hội viên có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước và Điều lệ Hội; tham gia sinh hoạt và đóng hội phí; không ngừng học tập; nâng cao trình độ; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp góp phần nâng cao uy tín và danh tiếng Hội và phát triển Hội viên mới.

Hội viên có quyền tham gia mọi hoạt động của Hội; được đào tạo, cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin nghề nghiệp; được tư vấn chuyên môn; được tham gia xây dựng cơ chế, chính sách; được ứng cử, đề cử vào các cơ quan của Hội và được tự nguyện xin ra khỏi Hội.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top